Przegląd aktualności

W tym miejscu znajduje się przegląd wszystkich artykułów.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO KLASY PIERWSZEJ...

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2017), które w roku szkolnym 2023/2024 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

 

DZIECI, KTÓRE MIESZKAJĄ W OBWODZIE SZKOŁY

 

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie, dzieci zamieszkałe
w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu, na podstawie Zgłoszenia.

Wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie w terminie:

od 25 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r. do godziny 14.00

 

 

Ważne! Oboje rodziców/opiekunów prawnych muszą podpisać zgłoszenie, aby potwierdzić podane w nim informacje. Jeśli któreś z rodziców nie może podpisać zgłoszenia, należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o zgłoszeniu dziecka do szkoły.

5 kwietnia 2024 r. podana zostanie lista kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej.

DZIECI, KTÓRE NIE MIESZKAJĄ W OBWODZIE SZKOŁY

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie biorą udział
w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej.

Rodzice / opiekunowie prawni dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły ubiegają się
o przyjęcie do klasy pierwszej, na podstawie Wniosku. Wypełniony i podpisany Wniosek należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie w terminie:

od 25 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r. do godziny 14:00

Ważne! Oboje rodziców/opiekunów prawnych muszą podpisać wniosek, aby potwierdzić podane w nim informacje. Jeśli któreś z rodziców nie może podpisać wniosku, należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji i uzgodnili dane zawarte we wniosku.

5 kwietnia 2024 r. podana zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 8 kwietnia 2024 r. do 11 kwietnia 2024 r. do godziny 14:00 należy potwierdzić chęć podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie w sekretariacie szkoły dokumentu Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.

  

 

12 kwietnia 2024 r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

👨‍👩‍👧  Zapraszamy!  👨‍👩‍👧‍👧

 

Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 odbywa się w oparciu o:

  • USTAWĘ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.);
  • ZARZĄDZENIE NR 10/2024 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025;
  • UCHWAŁĘ NR XXXIV/172/17 RADY MIEJSKIEJ WŁODAWA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Włodawa;
  • UCHWAŁĘ NR XXIII/122/20 RADY MIEJSKIEJ WŁODAWA z dnia 9 kwietnia 2020 r.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
tel.: 82 572 10 66

sekretariat@sp2wlodawa.pl 

Numery wewnętrzne

      Tel. 82 572 13 45  wew:

 

BIP / ePUAP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły PodstawowejNr 2

ePUAP